International Conference on Aggregate Science

20th Anniversary of AIE Research

July 25-28, 2021 Guangzhou

Scientific committee

Sorted by the first letter of last name

Zhongfu An

Lluı´s Blancafort

Xiaoyuan Chen

Zhenguo Chi

Dan Ding

Yuping Dong

Chunhai Fan

Wei-Hai Fang

Yu Fang

Michael Graetzel

Xinggui Gu

Zijian Guo

Feihe Huang

Hui Huang

Jian Ji

Xingyu Jiang

Jong Seung Kim

Andrey S. Klymchenko

Chun-Sing Lee

Dan Li

Zhen Li

Xing-Jie Liang

Bin Liu

Minghua Liu

Liang Luo

Chao Lu

Pengcheng Ma

Yuguang Ma

Paul R. McGonigal

Qian Peng

Xiaojun Peng

David Lee Phillips

Andrea Pucci

Jun Qian

Anjun Qin

Zhigang Shuai

Xin Su

Jingzhi Sun

Kazuo Tanaka

Weihong Tan

Ben Zhong Tang

Yong Tang

Youhong Tang

He Tian

Wenjing Tian

Dong Wang

Lixiang Wang

Paul S. Weiss

Li-Zhu Wu

Shuizhu Wu

Fan Xia

Haiping Xia

Yun Yan

Hongxia Yan

Bo Yang

Chuluo Yang

Guoqiang Yang

Haibo Yang

Qing-Zheng Yang

Ying-Wei Yang

Juyoung Yoon

Shu-Hong Yu

Shuang-Quan Zang

Zebing Zeng

Xiaowei Zhan

Deqing Zhang

Guoqing Zhang

Hongjie Zhang

Xing-Hong Zhang

Jincai Zhao

Yuliang Zhao

Lei Zheng

Weihong Zhu