International Conference on Aggregate Science

20th Anniversary of AIE Research

July 25-28, 2021 Guangzhou

Organizing committee

Chair:

Ben Zhong Tang

 

Deputy Chair : 

Anjun Qin

 

Committee : 

Dan Ding

Guangxue Feng

Meng Gao

Rong Hu

Rongrong Hu

Dong Wang

Zhiming Wang

Chao Zhang

Haoke Zhang

Zheng Zhao

Zujin Zhao